Organisatie


Onze kinderen zijn over twee locaties verdeeld, te weten:

  • Locatie Coehoornstraat  (groep 3-8 / PSZ / kinderopvang Mamaloe)
  • Locatie Zuidsingel (1-2)

Wij verdelen de kinderen in drie bouwen:

  • Onderbouw, groepen 1 en 2
  • Middenbouw, groepen 3 , 4 en 5
  • Bovenbouw, groepen 6, 7 en 8

Groep 1-2

In de kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociale – emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek.

Groep 3-8

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 proberen wij enkelvoudige groepen samen te stellen. Dit lukt niet altijd gezien het aantal jaargenoten in een groep. In zo’n geval zullen we een combinatiegroep samenstellen. De ouders worden uiteraard hierbij vooraf geïnformeerd. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken bij.

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.

Leerkrachten

Alle leerkrachten van het team zijn groepsleraar. Behalve van de eigen leerkracht kan uw kind ook les krijgen van een stagiair(e) of een Leraar In Opleiding(LIO). Een LIO is een laatstejaars stagiair(e), die voor een lange aaneengesloten periode de groep van de leerkracht overneemt.

Ieder jaar geven wij studenten van de P.A.B.O. (Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs), leerlingen van het Scalda Goes en Kellebeek College (opleiding SPW/klassenassistent/onderwijsassistent), leerlingen van het CIOS Goes (sportopleiding) en van de opleiding Padagogiek de gelegenheid bij ons praktijkervaring op te doen. De periode waarin en in welke groepen de stagiaires komen, wordt jaarlijks in onderling overleg binnen het team bepaald.

Facebook