Rapporten


Alle leerlingen van de groepen 3-7 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Bij het eerste en tweede rapport vinden er aansluitend rapportgesprekken plaats.

De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen geen rapport mee naar huis. Wel zijn er twee keer per jaar gespreksmomenten om de vorderingen van de leerlingen te bespreken. De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn overgegaan op een nieuwe manier van informeren en rapporteren.

De leerlingen van groep 8 krijgen twee maal een rapport. Bij het eerste rapport dat gelijkvalt met dat van de groepen 3 – 8, volgt een rapportgesprek. Er is geen tweede rapport, maar wel een adviesgesprek n.a.v. het schooladvies. Het derde rapport krijgen de leerlingen op het einde van het schooljaar.

In de schoolkalender zijn alle data van de rapport/ gesprekmomenten te vinden.

Doelstelling van de school: Alle ouders zijn goed en tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kinderen. Als leerlingen problemen hebben met de leerstof of met de sociaal emotionele ontwikkeling dan worden ouders hiervan meteen op de hoogte gebracht.

De leerkracht houdt waar nodig ouders ook tussentijds op de hoogte van zaken die moeizaam gaan of waar extra hulp en inzet gewenst is. Bij de rapporten ontvangt u ook altijd alle uitslagen van ons Cito- leerlingvolgsysteem van het betreffende schooljaar.

Facebook