Zorg voor Jeugd


De Krabbenkooi is aangesloten bij het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’. Dit signaleringssysteem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en waar nodig de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier worden problemen vroegtijdig aangepakt en kan escalatie waar mogelijk worden voorkomen. Tevens wordt in het belang van kind en ouders/verzorgers hierdoor de hulp ook beter op elkaar afgestemd.

logo_zorg_en_jeugdHet signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’ is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.

Binnen onze organisatie kunnen de directeur en de Intern Begeleider Leerlingenzorg zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd.
Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen.
Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen.

Meer informatie over ‘Zorg voor Jeugd’ is te vinden op http://www.zorgvoorjeugd.nu.

Mochten u zelf hulp willen inschakelen, dan kunnen u terecht bij:
het Centrum voor Jeugd en Gezin
(http://www.cjgbergenopzoom.nl)
telefoon: 0800 020 04 04
inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid:
ma, di en do 13.00u – 17.00u; wo en vrij 9.00u – 13.00u

Facebook