Leerlingenzorg


Meer informatie over passend onderwijs? Klik dan hier: Passend onderwijs

Meer informatie over Zorg voor Jeugd? Klik dan hier: Zorg voor Jeugd.

De leerlingenzorg neemt op onze school een belangrijke plaats in. Uitgaande van de onderwijsbehoefte van de kinderen wordt extra zorg geboden aan kinderen met een achterstand, maar ook aan kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben.

De extra zorg wordt hoofdzakelijk geboden door de groepsleerkrachten zelf binnen de eigen groep. Zij worden ondersteund door de zorgcoördinatoren. Het schooljaar is voor de Zorg verdeeld in 3 blokken.

Op basis van wederzijds respect en in een veilige leeromgeving streven wij het volgende na:

Het bieden van een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen van De Krabbenkooi met als doel het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling en optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind. De leerkrachten streven ernaar in de groep af te stemmen op wat ieder kind nodig heeft op pedagogisch, didactisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied en op specifieke onderwijsbehoeften.

Er worden groepsplannen opgesteld voor alle leerlingen op basis van de onderwijsbehoeften. De leerkrachten geven aan welke ondersteuningsbehoeften zij hebben om het bovenstaande te realiseren. Het zorgteam zal hierin meedenken en de mogelijkheden tot faciliteren verkennen en coördineren.

Om onze leerlingen in hun ontwikkeling goed te volgen gebruiken wij het observatie-instrument KIJK (voor de groepen 1 en 2), toetsen van de lesmethodes en het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit systeem bestaat uit landelijk vastgestelde toetsen op het gebied van rekenen, spelling, taal, technisch en begrijpend lezen. Afname van de toetsen gebeurt op vaste tijdstippen gedurende het jaar.

De vorderingen van de leerlingen worden regelmatig besproken tijdens groepsbesprekingen, in het zorgteam en met de directie. Extra aandacht is er voor leerlingen met zwakke of juist uitstekende resultaten. Dit om het ontwikkelings- en leerproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Op de Krabbenkooi houden we rekening met het individuele kind. Niet elk kind leert namelijk op dezelfde manier, werkt even snel, is even zelfstandig als een ander of begrijpt de dingen even vlot als de “gemiddelde” leerling.

We kijken van te voren wat elke leerling nodig heeft oftewel wat de leer­ en/of onderwijsbehoeften van de leerling zijn om zijn leerdoel te bereiken. De groepsleerkrachten werken met een groepsplan.

Per vakgebied worden de leerlingen ingedeeld in 3 groepen:

  • leerlingen die aan de basisinstructie voldoende hebben.
  • leerlingen die meer instructie en begeleiding nodig hebben. Zij krijgen naast de  basisinstructie nog extra instructie.
  • leerlingen die weinig instructie nodig hebben. Hieronder vallen de meer begaafde leerlingen. Zij kunnen (grotendeels) zelfstandig werken/leren en krijgen verrijkingsstof aangeboden.

Leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, aanvullend op het groepsplan, bijv. leerlingen met leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen) of leerlingen met een eigen ontwikkelingsperspectief (eigen Leerlijn) krijgen een individueel plan.

Het zorgteam ondersteunt de leerkracht bij kinderen die problemen ondervinden. Dat kunnen leerproblemen zijn, maar ook gedragsmoeilijkheden. Dit zorgteam bestaat uit de “intern begeleider” en “zorgcoördinatoren” en directielid. De interne begeleider stuurt de zorgcoördinatoren aan. Elke zorgcoördinator is weer gekoppeld aan een aantal groepen.

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft of te weinig uitdaging heeft. De leerkracht zal dan samen met de ouder bepalen welke stappen nodig zijn om het kind die ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Mochten wij als school niet voldoende mogelijkheden hebben om de situatie van uw kind te verbeteren dan kunnen wij, na overleg met u, deskundigen inschakelen. Deze deskundigen kunnen een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat uw kind nodig heeft.

 

 

 

 

Facebook