Medezeggenschapsraad


De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de inspraak voor allen die direct bij het onderwijs betrokken zijn, in ons geval ouders/verzorgers en personeelsleden van de Krabbenkooi. Deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad, kortweg MR.

De MR is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. De bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het MR-reglement, welke op school ter inzage ligt. De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de MR advies over zaken, die zij belangrijk vindt voor de school.

Elke school die deel uitmaakt van de Stichting A.B.B.O. heeft een eigen MR. Uit elke MR zijn 2 leden (1 ouder/verzorger en 1 teamlid) afgevaardigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad vormt de schakel tussen de MR en het bestuur. Het bestuur vraagt de GMR om advies of instemming voor zaken die een bovenschools (algemeen geldend voor alle vijf de scholen) karakter hebben.

 

Samenstelling MR 2018-2019:

De MR bestaat uit 3 leden van het team en 3 ouders/verzorgers. Zij hebben allen zitting voor een periode van 3 jaar, waarna er verkiezingen volgen. Daarbij kan ieder personeelslid en iedere ouder zich her(ver)kiesbaar stellen.

 

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

 • Menno Windsma (voorzitter)
 • Ruud Schuurbiers
 • Ilse Isendoorn
 • Elvira Adriaansen

Namens het team:

 • Kitty Musters (penningmeester)
 • Monique Gillesse (GMR)
 • Marloes Welschot (secretaris)

 

Contact:

Heeft u een vraag? Een opmerking? Wilt u iets besproken hebben tijdens de MR vergadering? Of wilt u meer informatie over de MR van de Krabbenkooi? U kunt ons mailen via mr@krabbenkooi.nl We nemen uw reactie in de eerst volgende vergadering mee en daarna ontvangt u een reactie. Het kan dus soms enige tijd duren. Mocht het dringend zijn, neem dan liever even persoonlijk contact op met één van de MR-leden.

Vergaderingen:

Dit schooljaar wordt er vergaderd op de volgende data:

 • Maandag 1 oktober 2018
 • Woensdag 28 november 2018
 • Maandag 17 december 2018
 • Dinsdag 5 februari 2019
 • Donderdag 21 maart 2019
 • Dinsdag 14 mei 2019
 • Woensdag 12 juni 2019

 
De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in openbaar. Als u een MR-vergadering wilt bijwonen, meldt u zich dan vooraf aan via mr@krabbenkooi.nl

Let wel: de MR behandelt geen individuele klachten. Hiervoor bestaat een zogenaamde klachtenregeling. Alle informatie hierover vindt u terug in de schoolgids.

 

Facebook