Medezeggenschapsraad

Home » Over onze school » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad​

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) regelt de inspraak voor allen die direct bij het onderwijs betrokken zijn, in ons geval ouders/verzorgers en personeelsleden van de Krabbenkooi. Deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad, kortweg MR.

De MR is het overlegorgaan tussen het schoolbestuur en de school. De bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het MR-reglement, welke op school ter inzage ligt. De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Verder geeft de MR advies over zaken, die zij belangrijk vindt voor de school.

Elke school die deel uitmaakt van de Stichting A.B.B.O. heeft een eigen MR. Uit elke MR zijn 2 leden (1 ouder/verzorger en 1 teamlid) afgevaardigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad vormt de schakel tussen de MR en het bestuur. Het bestuur vraagt de GMR om advies of instemming voor zaken die een bovenschools (algemeen geldend voor alle vijf de scholen) karakter hebben.

Samenstelling MR 2020-2021

De MR bestaat uit 3 leden van het team en 3 ouders/verzorgers. Zij hebben allen zitting voor een periode van 3 jaar, waarna er verkiezingen volgen. Daarbij kan ieder personeelslid en iedere ouder zich her(ver)kiesbaar stellen.

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:​

Namens de ouders: Namens het personeel:
Menno Windsma (Voorzitter) Maud Emke (Secretaris)
Elvira Adriaansen Monique Gillesse (GMR)
Michel Hanselman Sabrina Verwaal

Contact​

Heeft u een vraag? Een opmerking? Wilt u iets besproken hebben tijdens de MR vergadering? Of wilt u meer informatie over de MR van de Krabbenkooi? U kunt ons mailen via mr@krabbenkooi.nl. We nemen uw reactie in de eerst volgende vergadering mee en daarna ontvangt u een reactie. Het kan dus soms enige tijd duren. Mocht het dringend zijn, neem dan liever even persoonlijk contact op met één van de MR-leden.

Vergaderingen

Dit schooljaar wordt er vergaderd op de volgende data:

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in openbaar. Als u een MR-vergadering wilt bijwonen, meldt u zich dan vooraf aan via mr@krabbenkooi.nl