Verlof


Vanaf 5 jaar is uw kind gedeeltelijk leerplichtig en vanaf de leeftijd van 6 jaar is uw kind volledig leerplichtig.

Buiten de schoolvakanties wordt in het algemeen geen extra verlof gegeven. Een school is gebonden aan wettelijke bepalingen en mag slechts in bepaalde uitzonderings-gevallen afwijken van deze regels.

U moet dan denken aan huwelijk en overlijden van familieleden, een jubileum, een religieus feest. Een dagje eerder weg om verkeersdrukte te vermijden is in ieder geval géén geldige reden.

Indien u gebruik denkt te kunnen maken van buiten-gewoon verlof, vragen we u tijdig een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur van de school. Soms is hierbij overleg nodig met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze leerplichtambtenaar kan ook één of meerdere keren per jaar onaangekondigd op school komen voor een  controle van eventueel ongeoorloofd verzuim.

Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de directie, conciërge en/of bij de administratie op school.

klik hier

Facebook